Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. Som nordisk samarbeids­organ på tannhelsefeltet bidrar NIOM til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. NIOM utfører akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder.
NIOM blir et datterselskap under NORCE AS fra 1. januar 2019.

 

Erfaren forsker
– odontologi/medisin/annen helsefaglig bakgrunn


NIOM søker en erfaren forsker til å være med på å koordinere forskningen innen oral helse i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet presenterte høsten 2017 strategidokumentet “Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 – 2027) “. Departementet har etablert en nasjonal nettverksgruppe ledet av NIOM og med deltagelse fra universitetene, regionale odontologiske kompetansesentra og andre innen fagfeltet for å følge opp strategien. Nettverksgruppen skal ha et sekretariat som er lagt til NIOM. Strategidokumentet finnes her: https://www.regjeringen.no/contentassets/a176427580234e5d818f446a7b66feb1/strategi_oral_helse_170907.pdf

NIOM har opprettet en fast 100 % stilling og søker etter en erfaren forsker til å lede sekretariatet. Stillingen innebærer aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer for å øke samarbeidet mellom disse i tråd med strategien.

Strategien legger opp til

  • økt dialog og samarbeid mellom aktørene på forsknings- og innovasjonsfeltet innen oral helse i Norge
  • å skape arenaer for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, formidle implementering og løfte frem oral helse som forskningsfelt
  • nasjonale samlinger for forskere innen oral helse

I tillegg skal nettverksgruppen

  • være en felles møtearena for oppdatering, tilbakemelding og diskusjon knyttet til de anbefalinger som er gitt for oppfølging av strategien
  • bistå departementet med råd knyttet til tiltak under helsemyndighetenes ansvarsområde

Søker må ha odontologisk, medisinsk eller annen helsefaglig utdannelse samt doktorgrad. Vi ønsker aktiv og erfaren forsker gjerne med publikasjoner innen fagfeltet oral helse. Kjennskap til odontologisk forskning i Norge samt gode samarbeidsevner og bredt nettverk vil bli vektlagt. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig.

Stillingen inngår i NIOMs forskergruppe, og det vil gis muligheter for egen forskning. NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter i moderne lokaler sentralt i Oslo.

Arbeidssted er NIOM i Oslo. Reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse. NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med SAN.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV, publikasjonsliste med kopi av relevante publikasjoner og kopi av attester sendes til
NIOM AS, Sognsveien 70A, NO-0855 Oslo (eller niom@niom.no) senest 15. januar 2019.

 

print