Sammendrag av doktorgradsavhandling: «Toxicity of resin based dental restorative materials in vitro» -

Artikkelens hensikt er å belyse toksisiteten av utvalgte metakrylatmonomerer i modeller som kan relateres til cellulære mål in vivo. En cellelinje med opphav fra spyttkjertel-epitel og primære epiltelceller fra rottelunge ble valgt som relevante modellsystemer. Monomerene 2- hydroxyetylmetakrylat (HEMA) og trietylenglykoldimetakrylat (TEGDMA) er to metakrylater som er mye brukt i resinbaserte tannbehandlingsmaterialer, og cellekulturene ble eksponert for disse i varierende konsentrasjon og varighet.

Stoffer i plastfyllingsmaterialer kan gi celleskader -

Blant de tannrestaureringsmaterialer som brukes i dag er en stor andel basert på metakrylater som herdes i pasientens munn. Herdingen av slike materialer er aldri fullstendig, og komponenter som ikke har reagert, kan lekke ut. Hensikten med avhandlingen var å belyse toksisiteten av noen metakrylatmonomerer som finnes i plastmaterialer for tannrestaureringer.