Partialproteser – fortsatt aktuell og forsvarlig behandling -

Nesten hver femte pasient som behandles for delvis tannløshet, får en partialprotese, sa professor Einar Berg fra Bergen. – Det er sagt at behandling med partialprotese er den mest kostbare, smertefulle og langsomste måte å ekstrahere resttannsettet på, men en slik påstand savner nok faglig dekning, mente han. En partialprotese kan tvert i mot være en god behandling, eksempelvis der pasienten mangler tenner i lateralsegmentene, noe som umuliggjør tannforankret brobehandling, eller der brobehandling faller for kostbart.