Orala zirkoniumdioxidimplantat

Bakgrund

Titan och titanlegeringar har under lång tid använts som orala implantat och karaktäriseras av goda mekaniska egenskaper och god biokompatibilitet. Detta är väl dokumenterat i laboratorieförsök med celler i kultur, djurförsök och ett stort antal kliniska studier under de senaste 40 åren1.

Keramer har sedan länge ansetts vara mycket biokompatibla, men med mindre goda brott- och draghållfasthetsegenskaper. Keramiska orala implantat baserade på aluminiumoxid har tidigare funnits på marknaden, men deras mindre goda mekaniska egenskaper gav upphov till ett stort antal implantatfrakturer och andra misslyckanden efter relativt kort tid2-3. Vidare har titan och titanlegeringar större möjligheter att utformas efter de kliniska krav som ställs för att uppnå en tillfredställande funktion och estetik vad avser de enskilda komponenterna, som ingår i en till orala implantat retinerad ersättning.

Under senare år har keramiska material med tillfredsställande fysikaliska egenskaper, baserade på zirkoniumdioxid (ZrO2) = zirconia, utvecklats. I dag kan vi inom odontologin se en kraftigt ökad användning av det som i medicinska sammanhang benämns zirkoniumdioxidkeramer. De består vanligen av yttriumstabiliserad (Y2O3) zirkoniumdioxid (ZrO2) med innehåll av hafniumoxid (HfO2). Utgångsmaterialet är metallen zirkonium.

Inom odontologin har zirkoniumdioxidkeramerna primärt fått sin användning som förstärkande skelett till helkeramiska kronor och broar, ofta i samband med CAD/CAM-produktion. När det gäller zirkoniumdioxidimplantat finns inom ortopedin viss erfarenhet vid ersättning av höftleder. En allvarlig komplikation efter några år i funktion har varit sprickbildningar och frakturer4 av implantaten.

Föreliggande dokument beskriver dagens kunskapsläge när det gäller användningen av zirkoniumdioxidkeramer till orala benförankrade implantat, utan att göra någon vetenskaplig värdering av biologiska eller fysikaliska egenskaper.


Author
Stig Karlsson

Reference
Read the full report: Orala zirkoniumdioxidimplantat

print