NIOM arbeider med mikrobiologiske problemstillinger i relasjon til bruken av biomaterialer innen både odontologi og medisin. NIOM søker etter en engasjert og initiativrik forsker innen fagområdet mikrobiologi, som kan delta og videreutvikle vår forskning på området. Stillingen inngår i det samlede forskermiljøet på NIOM innenfor biomaterialer.
NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter. Stillingen gir god mulighet for forskning i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier. Et stort nettverk med mange meget kompetente forskere i Norden sikrer faglig inspirasjon og kompetansebygging.

Søker må ha relevant utdannelse på masternivå og fortrinnsvis doktorgrad. Medisinsk eller odontologisk utdannelse er et fortrinn, men ikke et krav. Vi ønsker en aktiv forsker som kan vise til publikasjoner innenfor fagområdet mikrobiologi gjerne i relasjon til biomaterialer. Praktisk erfaring i arbeid med bakterier, sopp og andre mikroorganismer, samt kunnskap og erfaring med ulike molekylærbiologiske teknikker er et krav.
Gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig, og ha gode skriftlige og muntlige fremføringsevner.

Stillingens primære oppgaver vil være:
• Mikrobiologisk forskning i relasjon til dentale og medisinske biomaterialer
• Informasjonsaktiviteter som publisering, rådgivning, foredrag og bidrag til NIOMs nettsted
• Deltagelse i europeisk og internasjonal standardisering
• Veiledning av gjesteforskere, PhD kandidater og masterstudenter

Arbeidssted er NIOM i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstaker-organisasjonene SAN

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl og laboratorieleder Hilde M. Kopperud. telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.


Søknad med vedlegg sendes NIOM AS, Sognsveien 70A, 0855 Oslo, eller niom@niom.no senest 17.02.2021.

Søknaden skal inneholde:
• Søknad med beskrivelse av forskningsprofil og motivasjon for stillingen
• Oversikt over utdanning og arbeidserfaring (CV)
• Referanseliste og kopi av inntil fem relevante publikasjoner
• Kopi av vitnemål og relevante attester

Kunnskap – Innovasjon – Kvalitet

Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. NIOM har forskningssamarbeid med tannhelsetjenestens kompetansesentra i Norge og nordiske forskningsmiljøer. Som nordisk samarbeids­organ på tannhelsefeltet bidrar NIOM til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer.  NIOM utfører akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder.  NIOM er et datterselskap under NORCE AS.

print